אהלן חברים שלנו 🙂

מובהר כי האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ויראוהו כמתייחס גם ללשון נקבה, לכל דבר ועניין ובהתאמות הנדרשות.
המועדון מקנה הנחה קבועה של 12% בחנויות הרשת והיבואן הפרוסות בארץ וכן באתר האינטרנט על כל מוצרי האופניים, אביזרים וציוד נלווה של ג’יאנט.
עלות המועדון 69 ₪ לשנה

1. תחולה

1.1  “חבר” יהיה כל מחזיק כרטיס חבר כדין, כל עוד חברותו בתוקף.

1.2  תוקפו של תקנון זה הינו כל עוד נמשכת החברות במועדון הלקוחות והוא יחול בגין כל רכישה שתתבצע על ידי בעל/ת כרטיס החבר באחת חנויות הרשת ג’יאנט ישראל.

1.3  ג’יאנט ישראל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש של  30 יום, שתפורסם בדרך פומבית, שתיבחר ע”י ג’יאנט ישראל.

2. כרטיס חבר – חברות במועדון

2.1 כרטיס החבר הוא אישי ואינו ניתן להעברה ורכישה, אלא לפי שיקול דעת ג’יאנט ישראל וזאת במחיר שיקבע ע”י ג’יאנט ישראל מעת לעת.

2.2 כרטיס החבר יעניק חברות במועדון הלקוחות של ג’יאנט ישראל שתחיל את הזכויות להלן.

2.3 כרטיס החבר מקנה זכאות להנחה בחנויות רשת ג’יאנט ישראל בלבד כדלקמן:

2.4  12% הנחה על אופניים ואביזרי אופניים מבית Giant, כפוף לחברות בת 12 חודשים, כמפורט בס”ק 3.6 להלן.

2.5 ג’יאנט ישראל תהיה רשאית לשנות את שיעורי ההנחה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת 30 יום מראש. מובהר בזאת כי ככל שהשינוי בשיעור ההנחה יתבצע בתקופה בה טרם מלאו 12 חודשים ממועד תחילת ההצטרפות של החבר למועדון הלקוחות, כי אז, יחול השינוי בשיעור ההנחה על אותו חבר רק החל מהחודש ה – 13 למועד ההצטרפות ואילך וזאת מבלי שג’יאנט ישראל תדרש ליתן הודעה נוספת בדבר השינוי לאותו חבר.

2.6  ג’יאנט ישראל תהיה רשאית לדרוש ממציג/ת כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודת זהות, כתנאי לשימוש בכרטיס.

2.7  כרטיס החבר אינו כרטיס אשראי.

2.8 במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס, על החבר/ה להודיע על כך לחברה ולפנות למשרדי החברה על מנת לקבל כרטיס חלופי בעלות שתיקבע ע”י ג’יאנט ישראל מעת לעת.

2.9 חבר מועדון שנתן, על דעת עצמו, את הכרטיס שלו לשימוש אדם אחר, כרטיסו יוחרם ותבוטל חברותו במועדון הלקוחות באופן מיידי, ללא כל החזר כספי.

3.כללי

3.1 מובהר בזאת, שאין כפל הנחות ולכן כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קנייה ו/או תווי קנייה של חברות האשראי, ו/או חברות במועדונים אחרים ו/או חברות במועדוני לקוחות אחרים כגון ועדי/ארגוני עובדים וכו’ לא תזכה את הרוכש/ת בהנחה נוספת כחבר המועדון.

3.2 ג’יאנט ישראל רשאית להוסיף מתנות או מבצעים נוספים, המיועדים לחברי מועדון הלקוחות.

3.3 הודעת ג’יאנט ישראל בחנויות הרשת או בכל אפיק פרסומי אחר, תחשבנה כהודעה מספקת לחברי המועדון לכל דבר ועניין.

3.4 תקנון זה כפוף לשינויים שיקבעו ע”י ג’יאנט ישראל, לפי שיקול דעתה והוראות כל דין.

3.5 חבר/ת מועדון הלקוחות מביע/ה את הסכמתו/ה כי ג’יאנט ישראל תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיו/ה האישיים, המצויים אצלה, וזאת לצורך ניהול ותפעול מועדון הלקוחות, פעולות שיווק ופרסום, שיבוצעו ע”י מועדון הלקוחות, הן בעצמה והן בשיתוף עם גורמים נוספים ובין היתר בדרך של משלוח הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מסרונים בטלפון הנייד וכו’. חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הודעות פרסומת כאמור, זאת באמצעות משלוח מכתב למשרדי החברה, או לחילופין להסיר את עצמו המסרון או הדואר האלקטרוני.

3.6 ביטול החברות יוכל להיעשות רק אחרי 12 חודשי חברות ובקשת ביטול תעשה באחת הדרכים המפורטות בסעיף, 3.11 להלן. יעמוד החבר על  ביטול חברותו טרם חלפו 12 חודשים, יהיה חייב החבר להשיב לג’יאנט ישראל סכומים בגובה ההנחות שקיבל עד מועד ביטול החברות ולשם כך, מאשר החבר לג’יאנט ישראל לחייב את כרטיס האשראי שלו בסכום השווה להפרש שבין ערך ההנחות שקיבל במהלך התקופה שעד למועד הביטול לבין סך הסכומים ששילם החבר על חשבון חברותו על פי תקנון זה.

3.7 אדם, החבר בקבוצה כזו או אחרת, אשר קשורה כבר עם ג’יאנט ישראל וזכאית במסגרת קשריה להנחות, לא יוכל להצטרף כחבר מועדון זה.

3.8 סמכות השיפוט הייחודית, בעניינים הקשורים לחברות במועדון, תהיה בבתי המשפט המצויים באזור תל אביב-יפו.

3.9 ניתנת בזאת הסכמת החבר לג’יאנט ישראל לגבות את דמי החבר באמצעות פרטי כרטיס אשראי אחר ו/או נוסף המצויים בידי ג’יאנט ישראל, בכל מקרה בו, מסיבה כלשהי, לא יאושר החיוב בגין החברות, שתשלח ג’יאנט ישראל לחברת כרטיס האשראי בהתאם לפרטים שמסר החבר לג’יאנט ישראל עבור הצטרפותו למועדון החברות.

3.10 ידוע לי כי קיימת לי הזכות לבטל את חברותי במועדון הלקוחות בתום 12 חודשי חברות וידוע לי כי ביטול כאמור לא יזכה אותי בהשבת דמי חבר ששולמו עד מועד הביטול.
ביטול כאמור, יעשה באחת מהדרכים הבאות:

1. באמצעות שיחה טלפונית לג’יאנט ישראל בע”מ ובכפוף להצגת פרטי זיהוי לשם אימות הנתונים.

2. באמצעות משלוח מכתב בדואר רשום לכתובת ג’יאנט ישראל בע”מ במקרה כאמור תכנס הודעת הביטול לתוקף בחלוף 6 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול.

3. באמצעות משלוח פקסימיליה למשרדי ג’יאנט ישראל בע”מ. על אף האמור לעיל הזכות לביטול חברות כאמור כפופה להוראות סעיף 3.6 לעיל.

4. באמצעות משלוח דוא”ל לחברה.